بازدید مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

بازدید مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره از مجموعه کشت بافت خاوران آبان ۱۳۹۷