بازدید سرزده مدیر عامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو

دکتر اسلام پناه، مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو به منظور بررسی نحوه عملکرد شرکت و روند پیشرفت پروژه های مصوبه هیئت مدیره به صورت سرزده از شرکت دانش بنیان کشت بافت خاوران یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ دانش بنیان لیدکو بازدید به عمل آوردند.